top of page

General perspective on Covid-19, part one

Updated: May 3, 2020

In this first part of my blog about the Corona pandemic I will give you my general thoughts about the crisis our world is facing today. Because I'm engaged in a social debating club in my hometown Zierikzee, all the members were asked to respond. About this article I had a lot of interesting response, so I also like to share it with the readers of my blog.

The first part is in Dutch- as well in the English language. It starts with my trip to South-Africa in March this year.

The second part will handle about the impact of the Corona pandemia on music from a historical perspective.


Big Bay, Capetown, Kaapstad, in lockdown, empty beaches (March 2020)


Beschouwing op Corona (written on april 13th, 2020, in Dutch)

Op de repatriërings vlucht van Kaapstad naar Amsterdam zat in de stoel voor me een vrouw die me mateloos irriteerde met een verhaal, waarbij ze ervan overtuigd was dat het virus bewust door de Chinezen was gemaakt en dat het in een laboratorium ergens in de wereld fout was gegaan. Dit soort conspiracy theorieën hoor je vaak bij rampen van deze omvang en helaas zijn veel mensen hiervoor gevoelig. Immers, er moet een schuldige worden gezocht. President Trump wees direct naar de schuldige: it’s a ‘Chinese Virus’. In India worden nu moslims belaagd omdat zij het virus zouden hebben meegebracht. In Zuid-Afrika riep president Ramaphosa op om niet de mensen die het corona virus oplopen te stigmatiseren. Daarbij gaf hij tegelijkertijd aan dat wellicht 70% van de bevolking uiteindelijk het virus zal krijgen en de complete lock-down erop gericht is om de curve af te vlakken. Het gezondheidssysteem is hier zeker niet voor ingericht en werkt alleen goed voor hen die het kunnen betalen op een populatie waarvan al 11 miljoen mensen met HIV zijn geïnfecteerd en 4 miljoen met TBC. De vorige president Zuma vertelde het volk dat met een paar keer goed douchen je een HIV-infectie kan voorkomen en zelfs genezen. Ramaphosa is van een andere orde, beschaafd, betrokken en komt op voor de armen. Dat geeft hoop.

In Nederland hoorde ik van ‘de intelligente’ lockdown. Hiermee suggereren ‘wij’ dat er dus ook domme lockdowns zijn. Wij zijn dus een intelligent volk dat weet wat goed voor ons is en volgen massaal de richtlijnen van het RIVM vrijwillig en met intelligentie op. Althans, daar gaan we vanuit met onze grote ego’s. Dat is anders op de Filippijnen waar president Duterte de order geeft iedereen neer te schieten die zich niet houdt aan de nieuwe regels. Of een president Bolsonaro van Brazilië, die een lockdown totaal niet ziet zitten omdat hiermee het land economisch wordt ontwricht. Neem de Italiaanse premier Conte, die een filosofische benadering volgt van onderlinge Europese solidariteit en hierin een nieuwe uitdaging ziet voor Europese samenwerking. Nederland en de andere ‘intelligente’ Noord-Europese landen liggen hierbij dwars en voelen niets voor Corona- of Euro-bonds om de landen die het zwaarst worden getroffen opnieuw te ondersteunen met ‘gratis geld’. Het Verenigd Koninkrijk met de onfortuinlijke of juist fortuinlijke premier Johnson, verwacht een economische val van 30% en moet dit nu alleen oplossen zonder de steun van Europa, maar ook wellicht zonder de steun van de Verenigde Staten, het land dat nu het zwaarst wordt getroffen door Corona. Immers ‘America First’. Kortom, ieder land heeft zo zijn problemen om door deze crisis heen te komen. Wel lockdown, geen lockdown, halve lockdown, het maakt niet uit want praktisch alle economieën zijn nu tot stilstand gekomen. Iedereen met een beetje gezond verstand wist dat het huidige economische systeem met haar globalisering al ver haar houdbaarheidsdatum had overschreden, alleen niemand wist hoe dit mechanisme kon worden stopgezet. Nu doet een virus dat voor ons. Al ver voor deze crisis werd de pandemie, die nog moest komen, al voorspeld in een college van de Universiteit van Nederland:

https://youtu.be/sEr_Xls9A3A

Daarbij wordt haarfijn uitgelegd dat een virus ontstaat als er een grote verandering plaatsvindt. Dit kan worden veroorzaakt door klimaatverandering, overbevolking, uitputting van de aarde, ontbossing, toxicatie en ga zo maar door. Ook heeft het ermee te maken dat mensen eiwitten nodig hebben voor voedsel en een virus ook eiwitten nodig heeft om te vermenigvuldigen. In het geval van Ebola ging het om kleine gemeenschappen die vleermuizen vangen voor voedsel en bij SARS en MERS en waarschijnlijk ook Corona, dat er in Aziatische landen honden en katten worden gegeten, waardoor na het eten van vlees het virus kan muteren. Denk ook aan de vogelgriep of andere virusstammen die hetzelfde mechanisme vertonen.

Wellicht dat de mensheid juist wordt gered door het virus. De lucht wordt eindelijk schoon omdat vliegtuigen niet meer vliegen. Voor het eerst kunnen de vogeltjes elkaar weer horen. Vliegen voor €30,- naar Spanje behoort hopelijk tot het verleden en misschien moeten we onze vakanties weer dichter bij huis zoeken. Het systeem was al doorgedraaid en de tot heilig verklaarde economische groei werkt even niet meer. Iets anders kondigt zich aan. We klappen nu weer voor de zorgverleners, leraren hoeven even geen orde te houden door on-line les te geven en de ouders thuis mogen nu weer even voor de opvoeding zorgen. Het probleem wordt weer neergelegd waar het thuis hoort. Centrale schoolexamens worden dit jaar afgeschaft en daarmee wordt veel stress voorkomen. Over thuiswerken wordt ineens minder moeilijk gedaan. Misschien zal hierdoor het aantal burn-outs afnemen.

Kortom de grote schoonmaak is begonnen. Het is alleen zuur dat onze ouderen hiervoor de hoogste prijs betalen. Maar het is een virus en dit werkt volgens de principes van Darwin: zij die zich het beste kunnen aanpassen aan een verandering kunnen overleven. Onze ouderen die al verzwakt zijn of mensen met obesitas betalen de hoogste prijs. Te veel zout, te veel vet, te veel suikers, te veel vlees, te weinig beweging, te weinig gezonde buitenlucht, te weinig eerlijke verdeling van onze rijkdom, dat is een groot deel van de prijs die wij nu betalen voor onze ongezonde levensstijl.

De vraag die nu rest is: wat leert ons dit virus?

 

Op dit moment zijn alle geplande activiteiten van de Vintage Music Studio en de Huiskamer van ZierikC tot stilstand gekomen in verband met de verordeningen rond Covid-19. Dit geeft tegelijkertijd de mogelijkheid om te reflecteren op Facebook, Whatsapp en andere sociale media.


 

Reflection on Corona (written on April 13th 2020, English translation) On the repatriation flight from Cape Town to Amsterdam, a woman sat in the chair in front of me, she annoyed me immensely with a story in which she was convinced that the virus had been deliberately created by the Chinese and that it had gone wrong in a laboratory somewhere in the world. This kind of conspiracy theory is often heard when disasters of this magnitude happen, unfortunately many people are sensitive to it. After all, a guilty party has to be found. President Trump directly pointed directly to the in his opinion responsible country: it's a 'Chinese Virus'! In India, Muslims are now being attacked for allegedly bringing the virus with them. In South Africa, President Ramaphosa urged the people not to stigmatize the people who are infected with the corona virus. At the same time he indicated that probably 70% of the population will eventually catch the virus and instated on March 26th a complete lock-down to flatten the curve. The South African health system is certainly not designed for a disaster of this magnitude and only works well for those who can afford it on a population of which 11 million people are already infected with HIV and 4 million with TB. The previous president Zuma told the people that with a few good showers you can prevent and even cure an HIV infection. Ramaphosa is different, civilized, involved and stands up for the poor. That gives hope. In the Netherlands we have 'the intelligent' lockdown. With this 'we' suggest that there are also stupid lockdowns. So we are intelligent people who know what's good for us and follow the guidelines of the RIVM (the Dutch institute for controlling diseases) voluntarily and with intelligence. At least, that's what we assume with our big egos. This is different in comparison with the Philippines, where President Duterte gives the order to shoot anyone who does not abide by the new rules. Or a President Bolsonaro of Brazil, who doesn't like a lockdown at all because it disrupts the country economics. Take the Italian Prime Minister Conte, who follows a philosophical approach of mutual European solidarity and sees this as a new challenge for European cooperation. The Netherlands and the other 'intelligent' Northern European countries don't feel obliged to support the countries that are hardest hit by corona, with sending 'free money'. The United Kingdom, with its unfortunate or fortunate Prime Minister Johnson, is expecting an economic fall of 30% and must now solve this alone without the support of Europe, but also perhaps without the support of the United States, the country that is now hardest hit by Corona. After all, America First. In short, every country has its problems to get through this crisis. Lockdown, no lockdown, half lockdown, it doesn't matter because practically all economies have come to a standstill. Anyone with a little common sense knew that the current economic system with its globalization had already far exceeded its sell-by date, only nobody knew how this mechanism could be stopped. Now a virus does that for us. Long before this crisis the pandemic, which was yet to come, was already predicted in a college of the University of the Netherlands.

https://youtu.be/sEr_Xls9A3A

In this college, it's explained, that the different types of virus are created when a major change takes place. This can be caused by climate change, overpopulation, depletion of the earth, deforestation, toxication and so on. It also has to do with the fact that people need proteins for food and a virus also needs proteins to multiply. In the case of Ebola, small communities caught bats for food (which transmitted the virus) and in the case of SARS and MERS and probably also Corona, dogs, cats and also exotic animals are eaten in Asian countries. After eating this meat, the virus can mutate and adapt to the human body. Think also of bird flu or other virus strains that show the same mechanism. Maybe mankind is just saved by the virus. The air is finally getting clean because planes don't fly anymore. For the first time the birds can hear each other again. Flying to Spain for €30 will hopefully be a thing of the past and maybe we should seek our holidays closer to home again. The system had already gone crazy and the economic growth that has been declared 'sacred' doesn't work anymore for a while. Something else announces itself. We now cheer for the caregivers again, teachers don't have to 'keep order' by teaching online classes and the parents at home can take care of the upbringing of their children. The problem is put back where it belongs. Central school exams will be scrapped this year and a lot of stress amongst students and teachers will be prevented. Suddenly working from home is less difficult. Maybe this will reduce the number of burn-outs. In short, the big cleanup has begun. It is only sour that our elderly pay the highest price for this. It is a virus and this works according to the principles of Darwin: those who can best adapt to a change can survive. Our elderly who are already weakened or having obese pay the highest price. Too much salt, too much fat, too many sugars, too much meat, too little exercise, too little healthy outdoor air, too little fair distribution of our wealth, that's a big part of the price we pay now for our unhealthy lifestyle. The question that now remains is: what does this virus teach us? In part 2, I will explain the relationship between the pandemic in the year 1350 and the development of music in Renaissance Italy.

130 views0 comments
bottom of page