top of page

General perspective on Covid-19, part 2

Updated: May 3, 2020

In this blog I will explain the relationship between a game changer like the Covid-19 pandemic and what we can learn about human behaviour from the past. To understand all of this I'll recommend the book 'A distant mirror' by Barbara Tuchman for those who did not read this masterpiece about the 14th century. After a worldwide disaster like a world war or a pandemic we all know that there will be a change. We do not know how it looks like in the future but what we do know is that art will have a significant role in this change. The development of our knowledge of music for instance is directly related to the disasters in the past. As to speak with Voltaire: 'History never repeats itself, man always does'.

This second part is written in Dutch and English.
 

Aanleiding


Op 28 februari 2020 kreeg minister Bruno Bruins tijdens een televisieprogramma een briefje overhandigd waarop de eerste Corona patiënt werd aangekondigd in Nederland.

In de programma’s die daarop volgden werden kijkers uitgenodigd om online vragen te stellen bij de NOS. De eerste vraag die in me opkwam stuurde ik naar de ‘experts’: is het denkbaar, dat er een vergelijkbare situatie met de Spaanse griep kan plaatsvinden, die rond 1918 aan naar schatting tussen de 50 en 100 miljoen mensen wereldwijd het leven kostte? Immers, er was op dat moment zo weinig over het virus bekend en in Wuhan werd de arts, die voor het virus als eerste waarschuwde, compleet verketterd door de machthebbers. Ik heb tot op heden geen antwoord gehad op mijn vraag. Kennelijk wist men het antwoord niet, of de programmamakers wilden geen onrust zaaien onder de kijkers. Een eerste aanwijzing kreeg ik op 11 maart tijdens een tussenstop in Addis Abeba op weg naar Kaapstad. De V.S. had haar grenzen gesloten voor alle vliegverkeer in verband met de uitbraak van Covid-19. Op 26 maart gingen we in een volledige lockdown in Zuid-Afrika. Op 19 april zijn er in de V.S. ca. 736.000 geregistreerde besmettingen, 40.000 mensen zijn overleden, is de werkloosheid explosief gestegen en de economie praktisch tot stilstand gekomen. Zo snel gaat het dus. De verwachting is, dat het virus de komende jaren steeds weer zal terugkeren, zolang er nog geen werkend vaccin beschikbaar is en groepsimmuniteit niet is bereikt. Oke, dat is nu de stand van zaken. Maar welke parallellen zien we in het verleden en wat kunnen we daaruit afleiden?

Als we de geschiedenis induiken zien we volgens bronnenonderzoek, dat de Zwarte Dood (1348-1350) een derde deel van de bevolking tussen China en IJsland het leven kostte. Een aantal vergelijkingen vallen hierbij op:

  • De mensen hadden geen antwoord op de ziekte die hen overkwam;

  • De ziekte had z'n oorsprong in China;

  • De ziekte werd wereldwijd verspreid door handel;

  • Een meer agressieve variant van deze builenpest infecteerde de longen waardoor de infectie zich ook via de luchtwegen kon verspreiden; (De andere variant verspreidde zich via bloed en direct contact);

  • Er werden direct schuldigen gezocht. Joodse gemeenschappen kregen het zwaar te verduren;

  • Groepen mensen vertoonden de neiging om extreem te feesten;

  • Bestaande sociale structuren werden aangetast of verdwenen totaal.

Door mijn bezoek aan Zuid-Afrika las ik het nieuws over de townships, waar de eerste signalen van veranderende sociale structuren zich aankondigen. Omdat er geen ‘social distancing’ wordt nageleefd heeft de regering nu een algeheel verbod op alcohol afgekondigd. De bijvangst is, dat de criminaliteit enorm daalt. Er zijn berichten over kinderen die zwerven langs de huizen voor voedsel, omdat de ouders door de lockdown geen inkomen meer hebben. Indien de regering er niet in slaagt de besmetting met het virus gecontroleerd (in de townships) te laten verlopen, dan vrees ik voor een gigantische stijging van het aantal weeskinderen, die in Zuid-Afrika een zwervend leven gaan leiden.


Ontwikkeling van het (muziek)onderwijs


De ironie van het lot is, dat een vergelijkbare situatie ten aanzien van zwerf- en weeskinderen zich ontwikkelde ten tijde van de algehele pestepidemie rond 1350 en opnieuw in 1656 waarbij 60% van de Napolitaanse bevolking werd weggevaagd. Deze kinderen werden gezien als een sociale plaag en vielen ten prooi aan kindermisbruik en kinderhandel. (bron: Giorgio Sanguinetti, The Art of Partimento, pag.31,32). Nadat er zoveel mensen waren overleden en de situatie zich enigszins stabiliseerde probeerde de samenleving een oplossing te vinden voor de zwervende kinderen. Omdat de overheid apathisch was ten aanzien van deze kinderen zochten meelevende burgers naar een oplossing. In Italiaanse steden zoals Napels en Venetië werden kinderen in een ‘conservatorio’ bijeengebracht met een speciaal doel: onderdak, educatie, goede werken doen, heilige verplichtingen nakomen en om een vak te leren zoals bijvoorbeeld kleermaker, schoenmaker, meubelmaker. Rond 1550 werden in Napels deze conservatoria omgevormd tot muziekscholen. Het huidige conservatorium vindt daarmee haar oorsprong in de grote pandemie van 1350 en het eerste aan muziek gerelateerde conservatorio werd opgericht in 1537. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de weeskinderen bewaard en gered (geconserveerd) werden van het kwaad en werden opgeleid om goed te doen. Aan deze conservatoria zijn vele grote componisten opgeleid, zoals onder meer Cimarosa, Scarlatti, Pergolesi en vele anderen. Deze muziekstudenten werden uiteindelijk leraar en gaven hun kennis door in heel Europa. Een opvallend detail is dat leren improviseren op je instrument als het ultieme doel werd gezien. In een volgend blog vertel ik hierover meer.

De levendige en hoogstaande muziekcultuur tijdens de Italiaanse Renaissance is daarmee een direct gevolg van de meest verschrikkelijke ramp die de wereld ooit heeft getroffen.
 
 

The cause

On February 28th 2020, during a live television programme the Dutch minister of healthcare Bruno Bruins received an announcement of the first corona patient in the Netherlands. In the programmes that followed, viewers were invited to ask questions online at the NOS (The Dutch news station). The question I send in was: could corona be similar to the Spanish flu, which was estimated to have cost the lives of between 50 and 100 million people worldwide around 1918? After all, so little was known about the virus at the time, and in Wuhan, the doctor who first warned about the virus was completely condemned by those in power. So far, I have had no answer to my question. Apparently they didn't know the answer, or the programme makers didn't want to stir up unrest among the viewers. I received my first clue on March 11th during a stopover in Addis Ababa on my way to Cape Town. The U.S. had closed its borders to all air traffic in connection with the outbreak of Covid-19. On March 26th we went into a full lock-down in South Africa. On the 19th of April there were about 736,000 registered infections in the U.S., 40,000 people died, unemployment rose explosively and the economy came to a virtual standstill. So that's how fast it's going. The expectation is, that the virus will return again and again in the coming years, as long as there is no working vaccine available and group immunity has not been reached. This is how it is, but what parallels do we see in the past and what can we deduce from that? If we go down in history we see, according to research, that the Black Death (1348-1350) killed one third of the population between China and Iceland. A number of comparisons stand out: - The people had no answer to the illness that hit them; - The disease had its origins in China; - The disease was spread worldwide by trade; - A more aggressive variant of this bubonic plague infected the lungs, allowing the infection to spread via the respiratory tract; (The other variant spread via blood and direct contact); - Direct culprits were sought. Jewish communities had a hard time; - Groups of people showed a tendency to party to the extreme; - Existing social structures were eroded or disappeared altogether.

Through my visit to South Africa I read the news about the townships, where the first signs of changing social structures were announcing themselves. Because no 'social distancing' is observed, the government has now declared a total ban on alcohol. Crime rates dropped dramatically. There are reports of children wandering around houses for food, because the parents no longer have an income due to the lock-down. If the government does not succeed in controlling the infection with the virus (in the townships), then I fear for a huge increase in the number of orphans, who will lead a roving life in South Africa. The development of (music) education

The irony of fate is that a similar situation with regard to wandering orphans developed at the time of the general plague epidemic around 1350 and again in 1656 when 60% of the Neapolitan population was wiped out. These children were seen as a social scourge and fell prey to child abuse and child trafficking. (source: Giorgio Sanguinetti, The Art of Partimento, p. 31,32). After so many people had died and the situation stabilised somewhat, society tried to find a solution for the wandering children. Because the government was apathetic towards these children, compassionate citizens looked for a solution. In Italian cities such as Naples and Venice, children were brought together in a 'conservatorio' for a special purpose: shelter, education, doing good works, honouring sacred obligations and learning a trade such as tailoring, shoemaking, carpentry. Around 1550 these conservatories were transformed into music schools in Naples. So the current conservatory finds its origin in the great pandemic of 1350 and the first music related conservatory was founded in 1537. Originally the intention was that the orphans would be preserved and saved (conserved - conservatorio) from evil and trained to do good. Many great composers were trained at these conservatories, including Cimarosa, Scarlatti, Pergolesi and many others. These music students eventually became teachers and passed on their knowledge throughout Europe. A striking detail is that learning to improvise on your instrument was seen as the ultimate goal. I will tell more about this in a next blog. The vibrant and high quality music culture during the Italian Renaissance is therefore a direct consequence of the most terrible disaster the world has ever experienced.84 views1 comment
bottom of page